PRIVACYVERKLARING A.V.G. van Pianostudio Niek Duiven

Verantwoordelijke en aanspreekpunt:
Niek Duiven (eigenaar),
Refelingse Erven 110, 5672 TH Nuenen,
Tel. (06) 50 67 25 03, e-mail: niekduiven@online.nl,
BTW-nr: NL001130611B68

Pianostudio Niek Duiven slaat de persoonlijke gegevens van klanten op zoals zij die op het inschrijfformulier invullen: naam/namen, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en geboortedatum van leerling. Deze gegevens worden versleuteld bewaard in een leerlingenbestand in de computer, op de telefoon en op een back-uplocatie. Bankrekeningnummers en e-mailadressen staan ook op de servers van de betreffende bank resp. e-mailprovider. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn voor bedrijfsgegevens, tenzij een klant verzoekt om verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Aanmelding voor muzieklessen geschiedt mondeling, telefonisch of via e-mail. Er is geen sprake van een digitaal contactformulier op de website, en daarmee vindt er geen deelbare digitale opslag van persoonlijke gegevens plaats.

Klanten stemmen erin toe dat zij eventuele nieuwsbrieven of andere communicatie m.b.t. lesinhoudelijke of organisatorische zaken ontvangen via het opgegeven e-mailadres. Eventuele groepsmails aan betreffende klanten worden uitsluitend onder BCC geadresseerd; uitschrijven voor de ontvangst van nieuwsbrieven is op ieder moment mogelijk, echter van overige communicatie niet, omdat deze noodzakelijk is voor de correcte bedrijfsvoering (lesafspraken, facturatie, rapportage).

Persoonlijke gegevens voor zover voorkomend op facturen worden uitsluitend gedeeld met het accountantskantoor van Pianostudio Niek Duiven, en met de belastinginspectie, mocht er sprake zijn van controle van de administratie. Met dit accountantskantoor is in dat geval een verwerkingsovereenkomst van kracht, hetgeen betekent dat het kantoor de persoonlijke gegevens in facturen met niemand deelt en niet voor eigen doeleinden gebruikt.

Eventuele lesverslagen worden geanonimiseerd opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor raadpleging met als doel verbetering van de kwaliteit van lessen in de toekomst. Eventuele audio- en/of video-opnamen en foto’s van (het spel van) leerlingen worden uitsluitend gemaakt met expliciete toestemming van betrokkene en uitsluitend gebruikt voor feedback in het leerproces; zij worden dan ook niet openbaar gemaakt en hoogstens eventueel opgeslagen op de computer van Pianostudio Niek Duiven. Bezoekers van voorspeelgelegenheden georganiseerd door Pianostudio Niek Duiven mogen uitsluitend voor eigen privégebruik en voor eigen risico audio- en/of video-opnamen dan wel foto’s maken; daarbij zijn zij zelf verantwoordelijk voor het vooraf vragen van toestemming daartoe aan de betrokken deelnemers cq. hun wettelijk vertegenwoordigers.

Klanten kunnen op elk moment hun gegevens inzien en verzoeken om wijziging of wissen van deze gegevens; een dergelijk verzoek kan worden gedaan via genoemd e-mailadres. Klachten over schending van privacy m.b.t. de pianolessen kunnen worden gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nuenen, 21-05-2018